AktualnostiPrometna infrastrukturaHrvatske ceste: u tijeku osam velikih projekata u PGŽ

prije 1 godina31110 min

Nema dijela Primorsko-goranske županije u kojoj Hrvatske ceste ne investiraju u kvalitetnije prometnice

Još jedna dinamična jesen za Hrvatske ceste – Poslovnu jedinicu Rijeka. Na području Primorsko-goranske županije u tijeku je osam velikih projekata koje vode Hrvatske ceste.

Projekt izgradnje državne ceste DC403 od čvora Škurinje do luke Rijeka
Kao nastavak na projekt izgradnje državne ceste DC403 od čvora Škurinje do luke Rijeka, Poslovna jedinica Rijeka je, sukladno dosadašnjim dogovorima i održanim sastancima predstavnika Grada Rijeke, Hrvatskih cesta i Hrvatskih autocesta, ugovorila izradu idejnog projekta s ishođenjem lokacijske dozvole rekonstrukcije raskrižja Škurinje na DC403 u Rijeci, u vrijednosti od gotovo 200 tisuća kuna. U tijeku je izrada idejnog projekta i priprema zahtjeva za izdavanje lokacijske dozvole.

Sanacija opasnih mjesta odnosno uklanjanja crnih točaka na državnim cestama
Sanacija opasnih mjesta odnosno uklanjanja crnih točaka na državnim cestama je projekt vrijedan 55,4 milijuna kuna (ukupan iznos prihvatljivih izdataka), a EU dio je 47 milijuna kuna.
Projektom je planirana sanacija opasnih mjesta (OM) odnosno uklanjanje 23 crne točke, identificirane u Planu provedbe sanacije opasnih mjesta na državnim cestama Republike Hrvatske. Sedam točaka  identificirano je na području Primorsko – goranske županije. Radi se o sanacija OM Rijeka (raskrižje DC8 – DC304), OM Bakar (DC8), OM Jasenova (DC8), OM Rijeka 1 (DC8), OM Rijeka (Krešimirova na DC8), OM Rijeka (raskrižje J.P. Kamova i DC8) te OM Jadranovo – Klanfari na DC8. Provedbom projekta poboljšat će se sigurnost prometa na cestama, s naglaskom na najranjivije sudionike u prometu (pješake, bicikliste, motoriste).
Trenutno je za pet opasnih mjesta izrađena projektna dokumentacija, proveden je postupak revizije cestovne sigurnosti, ishođena je suglasnost od nadležnog Ministarstva, a u tijeku izrada dokumentacije o nabavi za izvođenje radova i uslugu nadzora. Na OM Rijeka (raskrižje Ulice J.P. Kamova na DC8) radovi su završeni, a na OM Rijeka 1 (na DC8) u tijeku je izvođenje radova u sklopu izgradnje DC403.

Otok Cres

Dionica Porozina – Dragozetići (6,1 km)
Ugovoreni su radovi i nadzor za rekonstrukciju DC100, dionica Porozina – Dragozetići, duljine 6,1 kilometara, planiranog roka trajanja radova 15 mjeseci. Radovi počinju u rujnu. Radove vrijedne 28 milijuna kuna izvodit će tvrtka GPP Mikić d.o.o., Omišalj, pod nadzorom Rijekaprojekta.
Projektom je predviđen ispravak geometrijskih elemenata trase, obnova kolničke konstrukcije, izrada nove potporne konstrukcije, rješavanje sustava oborinske odvodnje, zaštita pokosa, nova prometna oprema i signalizacija, rekonstrukcija raskrižja Filozići i Dragozetići, dodavanje dva para autobusnih ugibališta.

Dionice Dragozetići – Beli (5,5 km) i Predošćica (2,2 km)
Za predmetne dionice izdane su lokacijske dozvole te je izvršena uknjižba postojećeg stanja ceste. Usporedo s uknjižbom vrše se aktivnosti na izradi glavnih/izvedbenih projekata i parcelacijskih elaborata. Nakon provedbe homogenizacije u katastru, stvoreni su uvjeti za ishođenje građevinskih dozvola i rješavanju imovinsko-pravnih odnosa te planiranju izvedbe predmetnih dionica. Predani su zahtjevi za ishođenje građevinskih dozvola, započete su aktivnosti na rješavanju imovinsko-pravnih odnosa.

Otok Krk
Kroz aktivnosti na projektiranju rekonstrukcije čvora Šmrika (ugovorena izrada svih vrsta idejnih i glavnih projekata, provedba geodetskih i geotehničkih istražnih radova, ishođenje lokacijske i građevinske dozvole sa tvrtkom Trafficon d.o.o., Zagreb), nove istočne ceste na otoku Krku (ugovorena izrada idejnog rješenja i studije o utjecaju zahvata na okoliš s ishođenjem rješenja o prihvatljivosti zahvata za okoliš) te projektiranju obilaznice Drage Bašćanske i Jurandvora duljine 4 km (ugovorena izrada svih vrsta idejnih i glavnih projekata, provedba geodetskih i geotehničkih istražnih radova, ishođenje lokacijske dozvole i građevinske dozvole sa Geoprojekt d.o.o. Split) stvaraju se preduvjeti za rješavanje problematike odvijanja prometa na mreži cesta otoka Krka.

Otok Rab
U tijeku je projektiranje i provedba upravnog postupka za rekonstrukciju državne ceste DC105 na otoku Rabu, dionica Snuga – Pudarica duljine 8 km. Izdana je lokacijska dozvola na koju su uložene žalbe stranaka u postupku.

Otok Lošinj

Rekonstrukcija državne ceste DC100 na dionici Osor – Nerezine, duljine 2,5 km, na otoku Lošinju
Radovi na zahvatima na obnovi državne ceste DC100 na dionici Osor – Nerezine, duljine 2,5 km, započeli su u studenom 2020. godine s rokom izvođenja radova od 18 mjeseci, do travnja 2022. godine. Dodatkom ugovora određen je novi rok za dovršetak radova, a to je kraj prosinca ove godine. Investitori radova su Hrvatske ceste, Vodoopskrba i odvodnja Cres Lošinj, Grad Mali Lošinj i HEP ODS. Izvođač radova je GP Krk, a kompletan nadzor nad izvođenjem radova provodi nadzorna služba tvrtke Rijekaprojekt d.o.o. Rijeka i WYG Savjetovanje d.o.o. Zagreb.
Radovi na obnovi ceste su ugovoreni na iznos od 25 milijuna kuna bez PDV-a, a skupa s radovima Grada Malog Lošinja, radovima ViOCL-a i HEP ODS-a, iznos investicije je 37,3 milijuna kuna (bez PDV-a). Paralelno s obnovom ceste izvode se radovi ViOCL-a na izgradnji novog vodovoda i tlačnog sanitarnog kolektora, radovi Grada Malog Lošinja na izvedbi javne rasvjete te radovi HEP ODS-a na polaganju novog 20 kV kabela od kampa Osor do lokacije Blatine. Ugovorena su i izvedena arheološka istraživanja vrijedna 1,5 milijuna kuna.

Dionica: Mali Lošinj – Veli Lošinj, duljine 3 km
Temeljem odluke o razvrstavanju javnih cesta od 2017. godine županijska cesta ŽC5161 prešla je u kategoriju državne ceste. Time se duljina državne ceste DC100 povećala za 3,4 km. Izdane su građevinske dozvole za prvu i drugu fazu, u tijeku je postupak izvlaštenja na cca 280 katastarskih čestica, izrada izvedbenih projekata i natječajne dokumentacije. Planom nabave Hrvatskih cesta za 2022., u četvrtom kvartalu predviđeno je raspisivanje javnog nadmetanja za odabir izvođača radova za prvu i drugu fazu duljine 2 km, procijenjene vrijednosti 37 milijuna kuna, planiranog roka izvođenja radova 16 mjeseci. Prije rekonstrukcije ceste potrebno je izvesti radove na vodovodu i kanalizaciji u sklopu aglomeracije Cres – Lošinj u nadležnosti komunalnog društva Vodoopskrba i odvodnja Cres – Lošinj (ViOCL).